miércoles, 19 de septiembre de 2012

Masonería en Pontevedra (V). Dilixencias.


 
Dende a sé central do Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y del Comunismo, sita no madrileño paseo do Prado, dirixíanse as pescudas sobre os acusados de pertencer a esta asociación. Eran habituais os exhortos dirixidos aos xuíces de instrución das distintas localidades para que tomasen declaración a algún sospeitoso, no caso de que non puidese efectuala en Madrid. Transcribo un modelo de oficio (mod.99) que se completaba cos datos dos indagados e  engadíaselle algún apartado específico, se fose o caso. Corresponde ao enviado, con data de 28 de marzo de 1946 e rexistrada a entrada co nº 415 de data 3 de abril do mesmo ano no xulgado de 1ª Instancia e Instrución de Pontevedra, para interrogar a un sospeitoso da capital.

Don...............Juez Instructor número......del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y del Comunismo, con residencia en el Paseo del Prado, número 6, Madrid.
Al de igual clase de 1ª Instancia e Instrucción de..................
HAGO SABER: Que en este Juzgado y por la Secretaría del que refrenda se sigue........número......contra...................................................................................................................................................................................................................................................................................en el cual se ha acordado dirigir a V.S. el presente, por el que en nombre del Jefe del Estado le exhorto y requiero, y en el mío le ruego se sirva aceptarlo, acusarme recibo y practicar las diligencias que a continuación se expresan, devolviéndomelo cumplimentado a la mayor brevedad, pues en hacerlo así administrará justicia.
DILIGENCIAS QUE SE INTERESAN: Que se reciba declaración al encartado, con arreglo a los extremos siguientes:
1.- Las generales de la Ley.
2.- Manifieste fecha de su ingreso en la Masonería, nombre simbólico adoptado, Logia o Logias a que hubiere pertenecido, Grado o Grados que alcanzara y cargo o cargos desempeñados.
3.- Manifieste si se dió de baja, expresando en caso afirmativo, fecha y forma en que lo hizo.
4.- Manifieste si le fué advertido en la iniciación que la Masonería está excomulgada por la Iglesia y si tiene hecha abjuración ante las Autoridades Eclesiásticas presentando en caso afirmativo el certificado que lo acredite.
5.- Manifieste los motivos que le indujeron a ingresar en la Masonería.
6.- Manifieste los nombres y apellidos de sus compañeros de Logia.
7.- Manifieste su afiliación y actividades políticas antes y después del 18 de julio de 1936.
8.- Manifieste si ha sido objeto de algún procedimiento o sanción por el hecho de haber pertenecido a la Masonería.
Aparecen dous puntos engadidos a máquina:
9.- Manifieste las causas por las que no presentó la declaración retractación que previene la ley de 1º de Marzo de 1940.
10.- Las que se deriven de las anteriores y su celo sugiera al instructor.
Dado en Madrid a veintiocho de Marzo de mil novecientos cuarenta y seis.

Agradecemento:  Con esta entrada acadamos o número cen neste blogue adicado a divulgar o sucedido en Pontevedra e comarca en tempos da 2ª República e primeiros anos do franquismo. Nestes anos foron miles os visitantes e moitos os enlaces noutros lugares da rede; a todas as persoas que len o blogue, ás que fan comentarios de louvanza ou de disentimento, a quen o enlaza...o meu agradecemento e continuaremos  o tempo que os ánimos permanezan. Unha aperta.

martes, 4 de septiembre de 2012

Masonería en Pontevedra (IV): Adeus a unha antiga sé masónica.Fai anos falamos neste blog da loxia masónica que se reunía nun local do barrio pontevedrés do Burgo. Logo do golpe militar, na década dos corenta, algúns dos asistentes a esas reunións foron encausados por sospeitosos de afiliación masónica e tamén escribimos aquí sobre as súas desventuras. Entre os asistentes ás reunións atopamos personaxes tan coñecidas como o boticario Joaquín Maquieira, o médico Amancio Caamaño, o ex-alcalde Andrés Corbal, o concelleiro Arturo Rey, o procurador Maximiliano Pérez Prego e os avogados Isidoro Millán, Joaquín Poza Juncal, José Echeverría e Avelino Silva Güimil, entre outros.
O último dos citados, Avelino Silva, solteiro, natural de Meis e veciño de Pontevedra; estivo afiliado ao Partido Republicano e asistiu á xuntanza de Lestrove en 1935 representando ao Partido Republicano Federal; no 1931 participou na fundación do Partido Radical do que foi o primeiro presidente en Pontevedra e, no 34, solicita a alta en Unión Republicana. Entre as súas amistades atopamos personalidades pertencentes á masonería como Gonzalo Martín March (gobernador civil de Ourense en tempos da República), Manuel Guillán Abalo, Amancio Caamaño e Gerardo Abad Conde, de quen afirma que foi o lles insinuou ao grupo de persoas antes citado a creación dunha loxia.
Avelino Silva foi procesado por masón a pesar de negar esta pertenza.
Non foi fácil a localización da casa do Burgo na que se reunían “con objeto de leer las Hojas Libres y hablar de política”, como afirma Silva ao ser interrogado en 1937; logo de localizar nova documentación sobre a masonería na nosa capital, xa se pode afirmar con total seguridade que a loxia estaba radicada na casa, propiedade de Avelino Silva, na que (ironías do destino) estivo situado moitos anos o cuartel da Garda de Asalto e , despois, da Policía Armada.
Esta casa apareceu ultimamente nos medios de comunicación debido a que é unha das expropiadas na reforma do campo de Pasarón e que será derrubada proximamente. Pérdese así un edificio histórico máis da nosa Pontevedra.